Invent

ennbsv

+46 8 545 292 00

Sun

Ett flexibelt system

Med Opter får du verktyg för ordermottagning, planering, administration och uppföljning som även kommunicerar med dina kunder, förare och underleverantörer. Hela vägen från kundens system ut till förarens handdator och tillbaka till kunden som track & trace eller en elektronisk faktura.
Allt från samma leverantör.

Aviseringar

Låt Opter berätta för dina kunder hur det går. Utifrån scheman som är skapade på kund eller order, kan du låta systemet skicka automatiska aviseringar till dina kunder.

Eftersom systemet är händelsebaserat kan Opter löpande skicka mejl och SMS till dina kunder vid förbestämda händelser, till exempel vid orderregistrering, vid lastning och vid lossning. Aviseringar kan vara information om statusförändringar men även information om förändrade vikter, volymer samt att aviseringarna även kan inehålla leveransbevis (POD). Du sparar tid samtidigt som dina kunder får en förbättrad service!

Dokument
Man säger att vi är på väg mot det papperslösa samhället men så ser oftast inte riktigt vardagen ut för våra kunder. De flesta transportföretag hanterar dagligen en stor mängd dokument och med Opter rationaliserar du denna hantering till ett minimum.

Skapa dokument
Med hjälp av Opter kan du enkelt producera egna fraktdokument utifrån informationen som redan finns i systemet. Opter har bland annat stöd för utskrifter av:

 • SIS Fraktsedlar
 • CMR Fraktsedlar
 • Kolli -/paketetiketter
 • Last -/losslistor
 • Färdrapporter
 • Leveransbevis (POD)

Skanna / koppla dokument
Med Opter kan du enkelt hantera externa dokument för att samla informationen om uppdragen på ett ställe. Opter ger dig dels stöd för att manuellt koppla externa dokument till uppdrag som är registrerade i systemet, men även för att automatisk skanna in dokument (tex kvitterad fraktsedel) och i realtid tillgängliggöra dessa för kund, till exempel via kundhemsidan. Inskannade dokument är även möjligt att skriva ut och bifoga, till exempel i samband med fakturautskrift.

EDI

Med hjälp av EDI lösningar sparar både du och dina kunder tid. Istället för att registrera informationen/bokningen manuellt låter vi systemet ta emot eller skicka informationen automatiskt. Det blir dessutom bättre kvalitet på informationen, då risken för missuppfattningar minskar, samtidigt som Opter snabbt kan uppdatera kunder eller andra parter med olika typer av statusuppdateringar.

Exempel på olika EDI lösningar:

 • Ta emot bokningar elektroniskt
 • Återrapportering av orderstatus och digitala signaturer (POD) till kunder
 • Boka transporter med underleverantörer
 • E-faktura

Fakturering/Avräkning

När uppdragen är bokade och utförda ska de faktureras. Faktureringsfunktionen samlar ihop de uppdrag som är färdiga för fakturering och skapar automatiskt fakturor. Fakturorna kan sedan skrivas ut och granskas, du har också möjlighet att ändra på orderinformation tills fakturaperioden är låst. När fakturorna är klara kan du välja på att skriva ut dem, skicka en fil för e-fakturering eller kanske en fil till din bank/finansbolag. Eftersom Opter inte innehåller moduler för bokföring/redovisning finns det möjlighet att skicka information om fakturor och betalningar till ett flertal olika ekonomisystem.

 • Fakturaintervall för kunder
 • Möjlighet att ändra orderinformation tills fakturorna är låsta
 • Fakturaavgifter
 • Kundspecifikt fakturautseende (sortering, språk)
 • E-faktura
 • Kopplingar till ekonomisystem
 • Fakturorna finns tillgängliga på kundens hemsida
 • PDF-export gör det enkelt att e-posta en faktura

Avräkningar
Opters avräkningsmodul stödjer dig oavsett om du avräknar dina åkare med procent eller separata avtal. Du kan till och med dela på pengarna för ett uppdrag med olika åkare. Det finns också en hemsida för varje åkare där de kan logga in och gå igenom uppdrag samt skriva ut avräkningar.

 • Avräkning med procent
 • Avräkning med separata avtal
 • Möjlighet att dela pengar för ett uppdrag mellan flera åkare
 • Avräkningarna finns tillgängliga på åkarens hemsida

Lönehantering
Genom att logga på och av förare när deras arbete påbörjas och avslutas får du inte bara tillgång till statistik (som exempelvis intäkt per arbetad timme); du får också tillgång till ett löneunderlag som innehåller bland annat arbetad tid, övertid och grundlön.

Arbetstider registreras automatiskt (av trafikledare eller chaufför med handdator)

 • Möjlighet till utökad statisktik (intäkt per timme)
 • Löneunderlag till lönesystem

Fraktben

Opter hanterar enkelt uppdrag som ska delas upp i flera delsträckor (fraktben), tex inhämtning till terminal, linje, utkörning från terminal. Det finns inga begränsningar i hur många fraktben du delar upp ditt uppdrag.

Detta gör att du kan planera ditt uppdrag sträcka för sträcka utan att kunden ser detta. Du kan fakturera kunden för ordern från A till B men ersätta/avräkna dina åkare/underleverantörer för de olika delsträckorna. Du får ett resultat för varje order och statistik som exempelvis resultat (TB) per kund. Åkare/underleverantörer kan avräknas enligt separat prislista eller procentuellt mot kundintäkten.

Linjenätverk
I Opter automatiserar du hela den manuella uppdelningen av uppdrag i flera fraktben. Genom att knyta postnummerområden till linjer, tider och terminaler hittar Opter automatiskt snabbaste/billigaste vägen genom ditt nätverk för varje enskild transport. Eftersom logiken finns i programmet går det snabbt och enkelt att registrera en order från A till B och sedan sköter systemet uppdelningen i olika fraktben automatiskt.

Terminalhantering
Omlastar du gods på en terminal kan du med Opters progamvara för terminalhantering ankomst- och avgångsregistrera gods på terminal. Registreringen sker enklast med hjälp av streckkodsläsning av fraktsedlar eller paketetiketter, vilka kunden själv kan skriva ut på kundhemsidan. Skulle gods dyka upp på fel ställe, lastas på fel bil etc. finns ett varnings- och felrapporteringssystem inbyggt i programvaran.

Hemsidor

För att underlätta för dig och dina kunder finns en personlig hemsida till dina kunder. Genom att logga in med användarnamn och lösenord kan kunden bland annat:

 • Boka transporter
 • Se status för pågående uppdrag
 • Söka i historik, exportera historik till Excel
 • Se digitala signaturer och/eller inscannade fraktsedlar
 • Skriva ut fraktdokument på bokade order (SIS, CMR, etiketter)
 • Se priser i samband med bokning
 • Skriva ut fakturor

Åkarhemsida
Opters åkarhemsida är en snabb och enkel möjlighet att ge åkare tillgång till information om utförda uppdrag och tillgång till avräkningar. Information om utförda uppdrag för alla förare/fordon och intjänade belopp finns tillgängliga direkt när uppdragen är utförda.

Förarhemsida
Som ett komplement till åkarhemsidan finns en förarhemsida där föraren kan se information från de uppdrag som just han eller hon har utfört.

Mobildata

Opters MDC underlättar kommunikation av orderinformation till bilen genom att skicka ut information till en mobiltelefon eller handdator. Systemet formaterar automatiskt informationen så att den passar den typ av mobil terminal som används. Det är också möjligt att integrera Opter mot externa fleet management-system, såsom system från Transics, Vehco, Volvo Dynafleet m.fl. Det går också alldeles utmärkt att använda olika typer av mobila terminaler samtidigt.

 • SMS till mobiltelefon
 • Smartphone med Android
 • Handdator med Windows Mobile
 • Externa Fleet Management system
 • Körorder
 • Återrapportering av status (exempelvis lastad, lossad)
 • Ändringar (exempelvis vikt, flakmeter)
 • Elektronisk signatur
 • Tilläggsdebiteringar
 • Meddelanden
 • Arbetstider
 • Skaderegistrering
 • Skapa ordrar
 • Streckkodsläsning (på fraktsedels- och paketnivå)
 • GPS-positionering till karta på kontoret

Positionering

 • Realtid
 • Historik
 • Beläggning
 • Integrerad med trafikledningen

Resor

Opters funktion resor användas av företag som har krav på uppföljning av projekt, oftast pratar vi då om att man vill hantera och ekonomiskt mäta en resa, en trailer eller liknande.

Arbetssättet bygger på att man kopplar ett eller flera uppdrag till en trailer / resa. Enheten kan sedan planeras på lämplig resurs och Opter hanterar flera inblandade resurser, till exempel om trailern byter dragbil längs vägen. All information om ingående uppdrag ackumuleras på resan såsom fraktdragande vikt, intäkter, kostnader som är kopplade till uppdraget. Naturligtvis kan man även utifrån resan skriva ut erfordliga dokument som CRM, SIS fraktsedlar, lastförteckningar mm.

Huvudfunktioner resa:

 • Planering av resa / trailer
 • Stöd för flera resurser
 • Omex / terminalhantering
 • Avståndsberäkning
 • Intäkts och kostnadsuppföljning
 • Utskrifter fraktdokument CMR, SIS, last -/losslistor, färdrapport mm.

Statistik

Vet du hur det går för ditt företag just nu? Opter hjälper dig genom att ge statistik i tabellform (som kan exporteras till Excel) och diagram.

Exempel på rapporter:

 • Kunder
 • Uppdrag
 • Skador/Krediteringar
 • Täckningsbidrag
 • Beläggningsgrad

Track &Trace

Opter har stöd för att automatiskt skicka aviseringar när gods exempelvis är lossad. Aviseringar kan ske via e-post eller SMS.

Leveransbevis (POD)
Kräver dina kunder leveransbevis? I Opter har du möjlighet att registrera leveransbevis direkt i förarens handdator eller i efterhand från exempelvis en kvittenslista. När du matat in leveransbeviset finns det tillgängligt på kundens hemsida men Opter kan också skicka en elektronisk kvittens via dataöverföring (EDI).

Transportbokning

Det ska gå snabbt och enkelt att registrera information om ett uppdrag, oavsett om källan är ett telefonsamtal eller en fraktsedel. Opter hjälper dig genom att kontrollera att rätt information anges – allt beroende på kund, adresser, avtal mm. För att inmatningen ska gå snabbt samtidigt som den är enkel för användaren ger Opter möjligheter till sökningar, guidning genom formuläret och betoning av viktig information. Regler och undantag finns i systemet och behöver alltså inte lagras i huvudet på användaren – allt för att alltid få samma resultat. Dessutom visas det automatiskt framräknade priset direkt på skärmen.

 • Möjlighet att själv välja vilka fält som visas, är tvingande
 • Möjlighet att söka efter adresser, kunder och leveransplatser
 • Automatisk prisberäkning
 • Sökfunktion för att hitta gamla uppdrag

Ordertyper
Opter har stöd för ett flertal olika ordertyper såsom:

 • A till B transporter, direkt eller samlastning
 • Transporter med flera fraktben, inhämtning, linje, utkörning
 • Turer/ rutter, till exempel baserade på postnummerindelning
 • Order med flera besökspunkter (tex Dragbil)
 • Resor, ett eller flera transportuppdrag kopplade till en resa
 • Entreprenaduppdrag
 • Schemalagda uppdrag
 • Skador/Krediteringar

I Opter har du möjlighet att registrera information om skador direkt i orderbilden. Genom att registrera information om skador och kostnader elektroniskt slipper du pappershantering samtidigt som du får tillgång till statistik som “Vilken åkare eller kund har flest skador på gods som hanteras?”.

Behöver du av någon anledning kreditera en kund för ett uppdrag lägger du in information om kreditering med motivering och belopp och kan sedan enkelt skapa en kreditfaktura och få tillgång till statistik.

 • Papperslös hantering
 • Förenklad fakturering
 • Statistik

Transportledning

Transportledning handlar om att utföra ett antal uppdrag så effektivt som möjligt. Olika verksamheter har vitt skilda krav och behov men det gemensamma målet är alltid att utföra de transporter som krävs billigt, effektivt och med rätt kvalitet. I Opter väljer transportledaren själv den information som han eller hon är intresserad av. Intressant information kan vara uppdrag, förare, slingor/linjer/rutter, terminaler, underleverantörer eller kartor.

Det går också att transportleda flera verksamheter på samma skärm samtidigt som alla transportledare har en ständigt uppdaterad bild på skärmen. Transportledning sker genom att användaren släpper uppdrag på resurser med hjälp av musen eller snabbkommandon. Opter har också stöd för att assistera dig genom att automatiskt rekommendera eller tilldela uppdrag.

 • Du väljer själv hur uppdrag ska visas (fönster, kolumner mm.)
 • Rutt/Linjerhantering
 • Kartstöd
 • Terminalhantering
 • Grafisk representation av förare/fordon
 • Koppling till mobila enheter
 • Stöd från både mus (drag–släpp) och tangentbord

Kartstöd
Har du tillgång till positioner exempelvis från handdatorer kan du se bilarnas position integrerat i trafikledningen.

 • Integrerad kartbild med fordonens position
 • Representation av fordonens beläggning

Schemaplanering
Har du behov att boka en maskin under ett par timmar, dagar eller veckor? Schemaplaneringen är ett verktyg för att belägga fordon med uppdrag som har en given start- och sluttid (eller datum). Du som har använt kalendern i Outlook kommer att känna igen dig.

 

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Fyll i formuläret nedan.Börja prenumeration
Avsluta prenumeration

Ditt namn:

Din epost-adress:

Företag: